Goedendag kandidaat-lid!

Bedankt voor je interesse in de Holos beroepsorganisatie. Voordat je het aanmeldingsformulier invult, willen we je adviseren om eerst de informatie te lezen in het menu aan de rechterzijde of je voldoet aan alle gestelde criteria. Dit om eventuele teleurstellingen te voorkomen.

Wil je je registreren als A-licentielid, dan dien je ook aangesloten te zijn bij het Holos Netwerk. Onder Holos Netwerk verstaan we de gezamenlijk marketingactiviteiten; zoals gezamenlijke website en brochure en activiteiten om meer bekendheid te geven aan massagetherapie in Nederland. 

Procedure aanmelding/toelating Holos Netwerk:

1) Meld je aan:
Bekijk bij Criteria of je aan alle vereisten voldoet.
Vul het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in en stuur dit op via de website samen met een foto van jezelf en een foto van je praktijk.

2) Bevestiging
Je ontvangt een bevestiging van je lidmaatschap van Holos met inlogcodes voor MY HOLOS en de factuur voor de contributie.
Vraag een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan bij de gemeente. Het aanvraagformulier hiervoor kun je downloaden via MY HOLOS. Het formulier heeft dan al de nodige stempels. Wanneer je de VOG binnen hebt, scan hem en mail dit door naar Holos (licentie@holos.nl).
Je dient zelf het inschrijfgeld en de contributie over te maken op rekeningnummer 60 15 288 t.n.v Holos Netwerk voor massagetherapie te Utrecht.
Vraag een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan indien je die nog niet hebt. Dit kan bij Meeùs (je vind het aanmeldingsformulier hiervoor bij MY HOLOS) of via een verzekeraar die je zelf al kent.

3) Toelating licentie
Na ontvangst van de benodigde documenten krijgt je een licentie, de brochures en het muurschildje thuisgestuurd.
 
Procedure aanmelding Aspirant lidmaatschap
Stuur een mail met je naam en contactgegevens naar licentie@holos.nl. Je zal een bevestiging van je aspirant lidmaatschap ontvangen.

Criteria

Holos werkt met een licentie om op deze wijze de kwaliteit beter te waarborgen.

Voor een licentie zijn de volgende toelatingscriteria van toepassing:

in het bezit zijn van het diploma Holos masseur (basisjaar van de opleiding tot Holos massagetherapeut) of Holos massagetherapeut;
voldoen aan de richtlijnen van praktijkvoering, beroepscode en bij- en nascholingsvereisten;
de holistische visie delen en uitdragen;
in het bezit zijn van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of van plan zijn die via het Holos af te sluiten;
in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) dat bij de gemeente kan worden aangevraagd;
ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;
Voor het aspirant lidmaatschap zijn de volgende toelatingscriteria van toepassing:

je bent (oud) student bij Holos Academie.

Kosten- en batenoverzicht

Holos kent twee soorten lidmaatschappen:

 • leden: Holos masseurs zijn uitsluitend aangesloten bij het Holos Netwerk. Holos massagetherapeuten die aangesloten zijn bij een andere beroepsorganisatie, kunnen zich aansluiten als B-lid (Holos Netwerk) voor gezamenlijke marketing activiteiten en netwerkactiviteiten, zoals 2X per jaar een netwerkdag.
 • Aspirant leden: Holos studenten die nog geen eigen praktijk voeren maar wel al betrokken willen zijn bij het Holos Netwerk.
Lidmaatschapkosten

 

leden
1jr (aanmelding tussen jan-mrt)   € 170,-
1jr (aanmelding tussen apr-jun)   € 127.50
1jr (aanmelding tussen jul-sep)   €   85,-
1jr (aanmelding tussen okt-dec)   € 42.50
(als datum van aanmelding geldt de datum van ontvangst van het aanmeldingsformulier)
Externe kosten    
V.O.G.   € 41,– (eenmalig)
 
 Beroepsaansprakelijk heidsverzekering  

€ 90,-   (jaarlijks)

     
     
Batenoverzicht    leden
Marketingactiviteiten    X
Actief benaderen van doelgroepen    X
Holos muurschildje    X
Holos licentiepas    X
Toegang MyHolos    X
Eigen profielpagina    X
Gebruik Forum    X
Promotiemateriaal    X
Praktijkondersteuning    X
Klachtenregeling    X 
Mogelijkheid tot afsluiten verzekering    X
Intervisie   X
Visitatie    X
     
     

 

Het Aspirant lidmaatschap

Voor wie:
(Oud) studenten die nog niet gestart zijn met een eigen praktijk

Voordelen: 

 • toegang tot netwerkdagen & themadagen
 • persoonlijk adviesgesprek voor het opzetten van je eigen praktijk
 • gebruik maken van kortingen en prijsafspraken (bv massagetafels)
 • toegang tot MyHolos & het forum

Kosten: € 75 per jaar (het 1e jaar zijn de kosten naar rato)

Richtlijnen praktijkvoering

Doel van deze richtlijn is te zorgen voor een optimale praktijkvoering, waarborgen van continuïteit van de behandeling en de privacy van de cliënt.
De Holos masseur en de Holos massagetherapeut zijn als beheerders van hun praktijk verantwoordelijk voor de naleving van deze richtlijnen.
De richtlijnen praktijkvoering bestaan uit:

Praktijkinrichting

Wachtruimte
 • Bij de praktijkruimte dient een wachtruimte voor cliënten aanwezig te zijn. Indien de afspraken van de therapeut aantoonbaar zo gepland zijn dat er voldoende tussenruimte is tussen twee cliënten en er geen wachttijden gelden, is de deelnemer hiervoor vrijgesteld.
 • In de wachtruimte dienen voor de normale bezetting voldoende zitmogelijkheden te zijn.
 • Er dient een geluid- en zichtdichte scheiding te zijn tussen wachtkamer en behandelruimte. Het in de behandelkamer besprokene mag in geen geval verstaanbaar zijn in de wachtruimte.
 • De wachtkamer dient goed geventileerd, verlicht en verwarmd te zijn.
Garderobe en Toilet
 • Voor de normale cliëntbezetting dient voldoende mogelijkheid aanwezig te zijn voor het bergen van (natte) kleding, paraplu, e.d.
 • In de onmiddellijke nabijheid van de behandelruimte dient een toilet aanwezig te zijn.
 • In of bij het toilet is een wastafel met stromend water aanwezig.
Behandelruimte
 • De ruimte dient qua grootte in overeenstemming te zijn met de aard van de praktijkvoering. In principe minimaal zes vierkante meter vloeroppervlakte.
 • In de behandelkamer dient de ruimte om de massagetafel zodanig groot te zijn dat deze vrij geplaatst is.
 • De ruimte dient goed geventileerd, verlicht en verwarmd te zijn en het mag er niet tochten. Buitenlucht en daglicht dienen direct toegang te kunnen hebben, maar zonwering moet mogelijk zijn. Als binnentemperatuur is minimaal 22 graden Celsius de richtlijn.
 • De praktijkruimte moet zodanig geïsoleerd zijn dat geluiden niet kunnen doordringen tot andere aangrenzende ruimtes en omgekeerd.
 • Indien in een praktijk een aantal cliënten tegelijkertijd wordt behandeld, dient dit in principe in gescheiden ruimtes te geschieden, tenzij er sprake is van groepsbehandeling. 
 • Er dient een stoel voor de cliënt en een bureau en/of tafel voor de masseur/massagetherapeut aanwezig te zijn.
 • In of in de onmiddellijke nabijheid van de behandelkamer dient een wastafel met warm en koud stromend water aanwezig te zijn. 
 • De ruimte en de eventuele massagetafel dienen volgens hygiënische maatstaven behandeld en onderhouden te worden. 
 • De elektrische installatie en apparatuur van de ruimte dient te voldoen aan de wettelijke of plaatselijke bouwen veiligheidsvoorschriften.
 • In alle ruimtes geldt een rookverbod.
Toegankelijkheid
 • De praktijk dient aan de buitenkant duidelijk herkenbaar te zijn.
 • De praktijk dient toegankelijk te zijn voor alle cliënten, bij voorkeur ook voor minder validen.
 • In of in de onmiddellijke nabijheid van de wachtkamer/behandelruimte dient duidelijk zichtbaar informatie over de tarieven aanwezig te zijn. 
 • De praktijk dient in alle opzichten in goede staat van onderhoud te zijn en te voldoen aan alle wettelijke voorschriften ten aanzien van veiligheid.
Hygiëne
 • Dient gebruik te maken van beroepskleding. Het betreft hier de kleding die alleen wordt gebruikt tijdens behandelingen. De therapeuten dienen werkkleding te dragen die minimaal eenmaal per dag wordt verschoond en op minimaal zestig graden Celsius wordt gewassen.
 • Mag tijdens het werk geen sieraden, polshorloges en dergelijke dragen.
 • Neemt de gebruikelijke hygiëne voor cliëntencontact in acht, te weten desinfecterende zeep en schone handdoeken. Handenreiniging geschiedt na elke behandeling. In plaats van wassen met water en zeep kunnen de handen ook met een handalcohol gedesinfecteerd worden. Zichtbaar verontreinigde handen moeten altijd met water en zeep worden gereinigd.
 • Dekt voor iedere cliënt de massagetafel met een papierlaag of schoon laken af.
 • Giet de massageolie uit op gewassen handen. Hij vermijdt contact met de flessenhals ter voorkoming van introductie van micro-organismen in de vloeistof.
 • Houdt de wachtkamer en behandelruimte opgeruimd en schoon. De vloeren van de praktijk dienen stofvrij te worden gehouden en gemorste vloeistoffen moeten direct worden verwijderd. Indien de vloeistof een lichaamsvloeistof van de cliënt betreft, zal de vloer moeten worden ontsmet. 
 • Dient de reiniging van voorwerpen en meubilair af te stemmen op de frequentie van gebruik, mate van vervuiling en de aard van het materiaal. Voorwerpen en meubilair dienen bestand te zijn tegen de te gebruiken reinigingsmiddelen en desinfectantia.
Tips
 • Muren: duurzaam materiaal, hoeft in principe niet te worden schoongemaakt.
 • Vloer: afneembaar materiaal, stofvrij houden.
 • Massagetafel: liefst afgedekt met nat af te nemen materiaal en anders gebruik maken van een hoeslaken en bij iedere patiënt gebruik maken van nieuw stuk papierrol.
 • Wastafel: in elke behandelruimte een wastafel met koud en warm water.
 • Handdoeken: kies voor een handdoekendispenser of eenmalig gebruik.
 • Wasmand: doe gebruikte handdoekjes direct in een dichte wasmand.
 • Zeep: maak gebruik van vloeibare handzeep, nooit een stuk zeep.
 • Handendesinfectans: zet een flacon of dispenser in de behandelruimte.

Cliëntenadministratie

De masseur/massagetherapeut:

 • heeft van iedere cliënt een uniforme cliëntenkaart, het intake- en anamneseformulier. Deze cliëntenkaart kan eventueel worden aangevuld met een eigen therapiegerichte kaart. Daarop staat vermeld: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en verder gegevens van diagnostische aard, therapie, behandelverloop plus data en medische voorgeschiedenis, onder andere in verband met waarneming en vervanging;
 • is verplicht de cliëntenkaart actueel te houden;
 • dient de cliëntenkaarten en dossiers bij elkaar te bewaren in een daartoe bestemd afgesloten en niet voor derden toegankelijk opbergsysteem;
 • dient de cliëntenkaarten minimaal vijf jaar te bewaren;
 • dient de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan te houden indien derden gebruik maken van de gevoerde cliëntenadministratie.
   

Financiële administartie

De masseur/massagetherapeut:

 • Dient de cliënt de juiste informatie te verstrekken over tarieven en vergoedingsmogelijkheden.
 • Kan bij niet nakomen van de afspraak door de cliënt een factuur sturen, behalve als annulering langer dan 24 uur voor de betreffende afspraak heeft plaatsgevonden en een geldige reden wordt opgegeven.
 • Kan op de factuur bij het niet nakomen van de afspraak vermelden dat dit annuleringskosten zijn voor het niet nakomen van de afspraak.
 • Dient een kopie van iedere rekening te bewaren conform de eisen van de fiscus.
 • Dient professioneel te (laten) boekhouden conform de eisen van de fiscus.

Bereikbaarheid en Waarneming

De masseur/massagetherapeut:

 • Dient voor de cliënt goed bereikbaar te zijn en zorg te dragen voor continuïteit. Bereikbaarheid tijdens werktijden via voicemail, antwoordapparaat of e-mail is een vereiste.
 • Dient zorg te dragen voor waarneming gedurende zijn afwezigheid.
 • Dient bij waarneming de privacyregels (Wet Bescherming Persoonsgegevens) in acht te nemen.
 • Dient goede informatie te verstrekken over de te verwachten therapie, de organisatie van de praktijk, (telefonische) spreekuurtijden, bereikbaarheid en waarnemingsregelingen. Bij voorkeur in de vorm van een folder, voorlichtingsmap en/of website.
 • Dient in voorkomende gevallen op een adequate wijze samen te werken c.q. overleg te plegen met andere disciplines in de gezondheidszorg.
 • Dient er bij afwezigheid voor te zorgen dat cliënten op adequate wijze contact kunnen opnemen met een collega of waarnemer.
 • Dient bij langdurige onbereikbaarheid, bijvoorbeeld in het geval van vakantie of ziekte, zelf of via het Holos Netwerk te zorgen voor een betrouwbare en deskundige waarnemer.

De waarnemer:

 • Is liefst ook een deelnemer van het Holos Netwerk. Hij dient zoveel mogelijk in de onmiddellijke nabijheid van de praktijk van de deelnemer te praktiseren.
 • Dient zich te houden aan dezelfde regels ten aanzien van de beschikbaarheid. Bij langdurige waarneming dient de waarnemer te beschikken over de patiëntenkaarten. Met de waarnemer dienen, indien hij geen Holos masseur of Holos massagetherapeut is, duidelijke afspraken te worden gemaakt met betrekking tot de tarieven en dergelijke.
   

Verzekeringen

Om als masseur of massagetherapeut goed verzekerd te werken en als beroepsorganisatie zo goed mogelijk de belangenbehartiging van haar leden te kunnen waarborgen, verplicht Holos haar leden een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid verzekering af te sluiten.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die niet alleen de Algemene Aansprakelijkheid omvat maar ook de speciale risico’s die verbonden zijn aan het uitoefenen van een specifiek beroep.

De aansprakelijkheidsverzekering in de ruimste zin heeft tot doel jou te beschermen tegen de financiële gevolgen indien schade aan derden wordt toegebracht tijdens het uitoefenen van je beroep en je daarvoor aansprakelijk bent.

Daarin kan onderscheid gemaakt worden in:

 • zaakschade, de schade aan goederen;
 • letselschade, aantasting van de gezondheid of dood;
 • beroepsaansprakelijkheid;
 • de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zoals die aangeboden wordt door Meeùs Assurantiën BV biedt dekking voor bovengenoemde vormen van aansprakelijkheid.

Ook de kosten van een uit een schadeclaim voortvloeiende juridische procedure vallen onder de dekking. De verzekeraar neemt hier de betalingsverplichting over. Als de verzekeraar van mening is dat de claim ten onrechte is, staat deze de verzekerde in rechte bij om deze claim te bestrijden. De verzekering dekt de uit een eventuele veroordeling voortkomende boete, dan wel de uit de tuchtmaatregel voortkomende boete.

Nadere toelichting over het afsluiten van deze verzekering en het aanmeldingsformulier is te vinden bij MyHolos. Het ingevulde aanmeldingsformulier kan verzonden worden aan:

Meeùs Assurantiën
Postbus 3234
4800 DE Breda

Licentie

Het Holos netwerk kent een beroepslicentie en een aspirant lidmaatschap zonder licentie.

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

 • De Holos beroepsorganisatie draagt een morele verantwoordelijkheid voor het welzijn en de veiligheid van haar deelnemers. Door middel van de invoering van een licentiesysteem voor de masseurs en massagetherapeuten wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering van de Holos massagetherapie. Het welzijn en de veiligheid van de deelnemers is daarmee gediend.
 • Holos beschouwt het licentiebeleid en het functioneren van de Licentiecommissie als maatregelen ter bevordering van de kwaliteit van de activiteiten van de deelnemers.
 • Een licentie kan in principe worden afgegeven na het afstuderen aan de Holos Academie.
 • Een licentie is persoonsgebonden en heeft de looptijd van vijf jaar.
 • Uiterlijk een maand voor het verlopen van de licentie vindt er een evaluatiegesprek met de Licentiecommissie plaats. Mede aan de hand van dit gesprek is verlenging van de licentie voor weer vijf jaar mogelijk.
 • Indien een deelnemer zijn of haar lidmaatschap wil opzeggen kan dat per de start van een nieuw kalenderjaar. De opzegging dient dan uiterlijk een maand voor het einde van het jaar door het Holos Netwerk ontvangen zijn.
 • Een licentie blijft eigendom van het Holos en kan door de Licentiecommissie, tijdelijk of permanent worden ingetrokken indien daartoe aanleiding bestaat.

Bij- en nascholing

Om de licentie Holos masseur of Holos massagetherapeut te mogen blijven voeren is elke masseur en therapeut verplicht op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het gebied van massagetherapie, onder andere door het uitvoeren van bij- en nascholingsactiviteiten.

Het doel van de bij- en nascholing is:

 • Bijblijven binnen het vakgebied van beroepsbeoefenaar. Oude kennis wordt opgefrist en nieuwe kennis wordt toegevoegd, waardoor verdieping plaatsvindt.
 • Voldoen aan de bij- en nascholingsverplichtingen van de diverse koepelorganisaties.
 • Ervaren dat het leuk en leerzaam is met collega’s contact te onderhouden en daarmee het blikveld te verruimen en de kennis te vergroten.
 • Met nog meer plezier en passie de praktijk van masseur en massagetherapeut uit te oefenen.

De verantwoordelijkheid voor het volgen van voldoende bij- en nascholing ligt bij de deelnemer aan het Holos Netwerk. De masseur en de massagetherapeut informeren Holos Netwerk over de voortgang door een kopie van het certificaat op te sturen. Een belangrijk onderdeel van het bij- en nascholingsprogramma van het Holos Netwerk wordt gevormd door de Master Classes.

De masseur of massagetherapeut is verplicht per jaar 2 dagen of 6 dagen in de 3 jaar op niveau te scholen. De helft van deze dagen dient bij Holos Academie te worden gevolgd.

Klik hier  voor een overzicht van de bedrijven die geaccrediteerd zijn ten behoeve voor nascholing.

Voor de Holos masseurs die de deeltijd beroepsopleiding volgen tot Holos massagetherapeut zijn de nascholingsdagen geen vereiste. Zij zijn immers elke week op de Academie aanwezig.

Intervisie

Intervisie is het voortdurend terugkoppelen van kennis en ervaring tussen vakgenoten onderling. Het gaat daarbij over vraagstukken als het therapeutisch handelen, de therapeutische relatie met cliënten en de praktijkvoering. Het gaat om het in gelijkwaardigheid uitwisselen van ervaringen. De onderlinge steun bestaat uit het stellen van vragen en geven van eigen beelden en belevingen.
Het Holos Netwerk initieert activiteiten op dit terrein en stimuleert de therapeuten aan gesprekken deel te nemen. Dankzij de Holos website is het ook mogelijk via het Forum vragen aan elkaar te stellen en daarop te reageren.
Van een intervisie dient een beknopte weergave per e-mail te worden gestuurd naar het Holos Netwerk. De inhoud van de beknopte weergaven moet in ieder geval worden voorzien van:

 • datum;
 • plaats;
 • tijdsduur;
 • betrokken personen;
 • onderwerp van de intervisie.

In een licentieperiode van één jaar moeten de deelnemers (Licentie A & B) twee keer een dagdeel besteden aan intervisie. De verantwoordelijkheid ligt bij de therapeuten zelf. Men dient zorg te dragen voor tijdige inzending van het intervisieformulier.
 

Visitatie

De visitatie is een door zorgverzekeraars opgelegd instrument aan de Holos Beroepsorganisatie. Met dit instrument wordt de kwaliteit van de praktijkvoering van de Holos massagetherapeut vastgesteld en gewaarborgd. Wil de Holos massagetherapeut kunnen blijven rekenen op vergoedingen van behandelingen door zorgverzekeraars, dan is de visitatie een noodzakelijk onderdeel van de registratie bij het Holos.

Een visitatie bestaat uit een rondleiding en een vertrouwelijk gesprek. Tijdens de visitatie wordt gecontroleerd of de therapeut zich houdt aan de regels van het Holos zoals:

 • Beroepscode;
 • Richtlijnen praktijkvoering;
 • Bij- en nascholingsdagen;
 • Intervisie;
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De visitatie verloopt volgens een protocol opgesteld door het Centraal Begeleidingsorgaan voor intercollegiale toetsing (CBO). Het CBO is een aan de overheid verbonden kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg. De visitatie resulteert in een visitatierapport waarin conclusies en aanbevelingen voor verbetering zijn opgenomen.

Dit rapport wordt overhandigd aan de therapeut. Uit een visitatie kunnen aanbevelingen voortkomen die door de Holos  Beroepsorganisatie bindend kunnen worden verklaard. Zodra er naar aanleiding van de visitatie één of meerdere punten zijn die in de praktijk moeten worden aangepast, ontvangt de massagetherapeut hier apart bericht over zodat hij er met prioriteit aan kan werken. Hierdoor kan de massagetherapeut aan alle eisen blijven voldoen en blijft registratie mogelijk indien hij erin slaagt binnen twee maanden de aanpassingen te realiseren. Met het visitatierapport wordt vertrouwelijk omgegaan.
 

Share This